Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:15

Schodzenie się dzieci.
Zabawy służące dziecięcej aktywności, kreatywności i rozwijaniu zainteresowań. Praca z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, korekcyjnym, stymulacyjnym, rozwojowym, indywidualnym lub grupowym.

Ćwiczenia poranne, czynności porządkowe, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania ; wdrażanie i utrwalanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

8:15 – 8:45

ŚNIADANIE
Nabywanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole.

8:45 – 12.00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju; praca z dzieckiem uzdolnionym oraz z dzieckiem wymagającym pracy indywidualnej

Rozwijanie umiejętności, wiedzy i postaw dziecka we wszystkich obszarach rozwoju:
Działalność edukacyjno-wychowawcza zgodnie z podstawą programową, przyjętym programem wychowania przedszkolnego oraz programami zatwierdzonymi uchwałą rady pedagogicznej; stwarzanie warunków do realizacji kompetencji kluczowych za pomocą różnorodnych metod,
z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz technologii cyfrowej
Spacery, wycieczki/pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Czynności samoobsługowe, porządkowe, przygotowanie do obiadu – wdrażanie do samodzielności oraz przyswajanie nawyków żywieniowych i higienicznych.

12:00 – 12:30

OBIAD
Nabywanie i doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, umiejętności posługiwania się sztućcami,.

12:30 – 13:00

Zabawy relaksacyjne, bajka czytana lub opowiadana przez nauczycielkę ( bajkoterapia) Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, ćwiczenia słuchowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

13:00 – 15:30

Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy towarzyszącym i wspomagającym udziale nauczycielki (zabawy wspólne kołowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne, muzyczne, informatyczne i inne).

Tworzenie różnorodnych sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, werbalnej, literackiej, teatralnej.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje; swobodne zabawy ruchowe wg potrzeb i możliwości dziecka.

Zamknij menu
Wróć na początek strony